BONITIRANJE KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ


S postopkom vzpostavitve bonitetnih vrednosti zemljišč oz. bonitiranja zemljišč določamo proizvodno sposobnost zemljišč za rastlinsko pridelavo na podlagi naravnih dejavnikov, ki so trajnega značaja.

Pri nas lahko naročite izdelavo ali spremembo bonitetne vrednosti kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jih izvajamo za to usposobljeni in akreditirani strokovnjaki v skladu s Pravilnikom o določanju in vodenju bonitete zemljišč neodvisno od trenutne rabe zemljišča, na podlagi ocene vpliva tal, reliefa, klime in posebnih vplivov kot so ekspozicija, sušnost, poplavnost, skalovitost, vetrovnost, zasenčenost in za(od)prtost zemljišča.


 

    

VEČ O BONITIRANJU ZEMLJIŠČ


Povprašaj na info@protellus.si

 

 
         

Kaj je bonitiranje in kdaj se odločimo za spremembo bonitete zemljišča

 

 

Pri določanju bonitete zemljišča se ocenjujejo proizvodne sposobnosti zemljišča glede na naravne pogoje za kmetijsko oziroma gozdno proizvodnjo.

 

Boniteta zemljišča se v vrednosti različni od 0 določa na zemljišču, ki se po dejanski rabi zemljišč uvršča med kmetijska in gozdna zemljišča ali vodi v obliki bonitetnih točk na parcelo. Parcele, ki imajo boljše naravne in gospodarske pogoje za proizvodnjo, pridobijo večje število bonitetnih točk. Zemljišče, ki ima 100 bonitetnih točk, je najbolje proizvodno sposobno zemljišče.


Spremembo bonitete se lahko naroči v naslednjih primerih:

» če je v zemljiškem katastru vpisana boniteta zemljišča, ki ne ustreza dejanskemu stanju v naravi, 

» če so na zemljišču nastale spremembe, ki vplivajo na njegovo proizvodno sposobnost (plazovi, nanosi, erozije, izboljšanje zemljišč zaradi melioracij, onesnaženost zraka, drugačni dostopi do parcele),

» pri spremembi dejanske rabe.


Pravilen izračun katastrskega dohodka, ki se bo v bodoče ugotavljal na podlagi podatkov o dejanski rabi in boniteti zemljišča, evidentiranih v zemljiškem katastru pomeni, da boste lahko na vaši kmetiji pridobili ali ukinili status zaščitene kmetije, pridobili morebitno subvencijo, ki pogojuje določeno dejansko rabo in boniteto zemljišča...

 

Zahtevo z elaboratom geodetske storitve se vloži na pristojno geodetsko upravo.

Spremembo bonitete zemljišč (izračun in višina bonitetnih točk) lahko opravi le kmetijski ali gozdarski strokovnjak z ustrezno akreditacijo.

 

 


 
         

Kako je pravno urejeno bonitiranje zemljišč

 

Storitve bonitiranja zemljišč opravljamo skladno z zakonodajo in pridobljenim strokovnim pooblastilom za bonitiranje številka 11202-1/2014-6.

 

 

Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč (Uradni list RS, št. 47/2008)


Tehnična navodila za določanje bonitete zemljišč (Geodetska uprava Republike Slovenije, 2008)


 

 

Reference
  » Karta bonitetnih vrednosti