ANALITIKA TAL


V podjetju ProTellus izvajamo vse vrste talnih analiz, od analiz zaradi zagotavljanja trajnostnega ravnanja s tlemi kmetijskih in urbanih površin ter analiz tal, katera so obremenjena s človeku in okolju nevarnimi snovmi (težke kovine in ostala onesnažila), do individualnih naročil analiz tal vrtov, zelenic in gradbenih odkopov.    

VEČ O ANALITIKI TAL

Povprašaj na info@protellus.si


 

        

Kaj je analiza tal in zakaj se odločimo za njo


Za analizo tal se odločimo, ko nas zanima njena kakovost, bodisi založenost tal s hranilnimi snovmi (gnojenje), ali navzočnost nevarnih snovi v tleh kot so težke kovine, pesticidi ali organska in druga onesnažila.

 

V kolikor nas zanima kakovost tal za pridelavo hrane, potem z analizo tal ugotavljamo v njej prisotne vsebnosti rastlinam dostopnih hranil kot so: fosfor, kalij, magnezij in organska snov ter kislost tal.

 

Če pa nas zanima onesnaženost tal, potem z analizo tal dokažemo vsebnost najpogostejših nevarnih snovi v tleh kot so: arzen, baker, cink, kadmij, krom, svinec in drugi.

 

Poleg omenjenih analiz opravljamo še fizikalne in druge kemične analize tal, ki obsegajo: vlažnost, teksturo, volumsko gostoto, slanost in kationsko/anionsko izmenjalno kapaciteto.

 

 


        

Kakšen je potek analize tal in kdo jo izvaja


Od namena analize je odvisna metoda vzorčenja tal, zato je odvzem talnega vzorca najbolje prepustiti strokovnjaku (pedologu), ki bo pravilno opravil vzorčenje, vzorec ustrezno dokumentiral in shranil do izvedbe analize.


Pri celostnih pedoloških analizah tal je potrebno izkopati pedološko jamo in opraviti celovit opis talnega profila. Pri tej metodi popišemo in povzorčimo vse pedogenetske horizonte v talnem profilu. Manj invazivna metoda vzorčenja je terensko sondiranje s holandsko sondo (Ejkelkamp), s katero lahko odvzamemo vzorce do globine 120 cm.


Vzorce nato dostavimo v akreditiran laboratorij, kjer opravimo analizo fizikalnih in kemijskih parametrov tal. Laboratorijski podatki skupaj z morfološkimi (fizikalnimi) podatki omogočajo celovito določitev lastnosti posameznega horizonta. Tako na podlagi sinteznega vrednotenja posameznih horizontov določimo lastnosti tal celega talnega profila – oz. lastnosti tal. 

 

Le tako pridobljeni podatki zagotavljajo najnatančenjše strokovne ugotovitve, katere lahko ustrezno interpretiramo za  potrebe varovanja okolja, pridelave varne hrane in zagotavljanja zdravja ljudi.  

 

 


        

Čemu služi analiza tal in katere rešitve nam poda


Na podlagi analiz pripravimo:» interpretacija in vrednotenje kakovosti tal (npr. s strani založenosti tal s hranili),

 

» priporočila za nadaljnje agromelioracijske ukrepe (gnojenje, apnjenje, namakanje ipd.),


» priporočila, navodila in ukrepe za rabo tal oziroma zemljišč v primeru onesnaženosti tal,

 

» kmetijske strokovne podlage za strateške in izvedbene prostorske akte,

» ocene tveganja za vnos nevarnih snovi in drugih onesnažil v rastline.

 

 

 

 

Reference

 

 

 

  » Interreg projekt Urban  SMS

  » Raba zemljišč v prostorskem planiranju


  

 

  » Primerjava lastnosti tal

   » Pedološka karta občine

  » Kmetijske strokovne podlage
  » Pedološka karta občine

  » Interpretacija lastnosti tal